Slagelse Kommunes historie i tekst og billeder
   
Korsør Latinskole

Lige som i Slagelse og Skælskør har der også været en latin- eller lærd skole i Korsør. Efter reformationen skulle der være en latinskole i hver købstad. Omkring 2/3 heraf blev nedlagt i 1739. Det gjaldt også latinskolerne i Korsør og Skælskør, mens skolen i Slagelse først blev nedlagt i 1852.

Hvornår latinskolen i Korsør blev grundlagt, står hen i det uvisse, og la Cour skriver i sin bog, ”at den altid har været meget ringe”. I den ældste tid var der kun én lærer, senere én rektor og én hører – dvs. en menig lærer.

Skolebygningen lå ”Vest for Kirken og var en gammel Bindingsværks Bygning i en Etage” i Snukkerupgade, hvor dommerkontoret i dag har til huse. Latinskoledisciplene blev forberedt på skolerne. Når de havde nået en vis grad af kundskaber og modenhed blev de dimitteret til universitetet, hvor de blev eksamineret til studentereksamen – examen artium. I årene 1709-35 dimitterede skolen 18 disciple til Københavns Universitet – mindre end én pr. år! Til sammenligning dimitterede latinskolen i Skælskør i sin levetid kun syv.

Skolebygningen husede efter 1739 en dansk skole, og den blev nedrevet i 1884.

Vi kender navnene på 11 rektorer fra midten af 1500-tallet til 1739:

1-    Peder (Peter) Mortensen var rektor til 1566 og blev herefter sognepræst i Korsør og Taarnborg. Død 1600.

2-    Niels Jensen var rektor til 1600 og blev senere sognepræst i Korsør. Død 1617.

3-    Niels Christensen (Nicolaus Christierni) var rektor til 1630. Senere kapelan ved Vor Frue Kirke i København. Død 1640.

4-    Henrik Hansen Hag var rektor til 1666 og senere sognepræst ved kirkerne i Aversi og Testrup. I 1674 blev afsat fra dette embede ”formedelst utidig Iver, da han havde af Hevn afholdt Nogle fra Sacramentet, og desuden havde forarget Mange ved Skjælden, Larmen og Banden; han blev dog derefter Skibspræst og 9/12 1682 Sgp. P. Seierø, hvilket Kald han 1688 godvillig nedlagde formedelst Lejermaal med 2de Quindfolk.” Død 1690.

5-    Casper Davidsen (el. Danielsen?) Brandt. Student fra Slagelse lærde Skole 1669. Blev rektor i Korsør til 1677 og tog i dette embede baccalaureusgraden i 1677. 

6-    Morten Jespersen Aarby. Født ca. 1654. Student fra Roskilde Katedralskole 1672. Rektor i Korsør 1679-81. Herefter kapelan og senere sognepræst i Vallekilde og Hørve. Provst i 1704. Død 1706

7-    Jens Jacobsen Gyrsting. Født ca. 1640 i Korsør. Student fra Slagelse lærde Skole i 1660. Studerede ved Københavns Universitet, hvor han kaldtes Janus Jacobi Crucisoranus. Rektor i Korsør 1681-98. Død 1698.

8-    Anders Andersen Schytt (eller Schjøtt). Født 1669 i Vemmelev. Student fra Slagelse lærde Skole 1689. Hører ved Korsør lærde Skole 1692. Cand.theol. 1694. Rektor 1698-1706. Kapelan i Nyborg 1706. Død 1714.

9-    Christian Eriksen Sterck (Erichsen Storch). Født 1672. Student fra Viborg Katedralskole(?) 1693. Cand.theol. 1695. Rektor i Korsør 1706-09. Rektor for Slangerup Latinskole 1710-22. 1722 kapelan og senere sognepræst i Hyllinge og Lyndby. Død 1745.

10-  Peder Jensen Saaby. Født 1683. Student fra Roskilde lærde Skole 1704. Magister. Hører i Roskilde lærde Skole 1705. Rektor for Korsør lærde Skole 1709-27. Rektor for Aarhus Katedralskole 1728-32. Død 1732.

11-  Peder Elovius Mangor. Født 1703. Student fra Viborg Katedralskole 1721. Cand.theol. 1725. Rektor i Korsør 1727-39. Magister 1732. Ved skolens nedlæggelse i 1739 sognepræst i Spydsbjerg, Hellin og Hovin i Borgesyssel Provsti, Norge. Provst i 1752. Død 1768.

Skolens tre hørere var
1.     David Monrad (1666-1746). 1684 student fra Odense Katedralskole.1687  
      cand.theol. Hører i Korsør 1689-93. 1701 sognepræst i Jerpen i
      Aggershuus St. og tillige senere provst i Bamble provsti.

2.     Anders Andersen Schytt var hører i Korsør 1692-98 og senere skolens
      rektor (se ovenfor nr. 8).

3.     Peter Petersen (1690-1729). Student fra Korsør i 1709 og blev derefter
      hører ved skolen. Teologisk embedseksamen 1716 og to år senere
      sognepræst i Simmerbølle på Langeland.

Generelt var rektorerne ret unge ved ansættelse, og vi bemærker, at flere af dem og hørerne senere skiftede embedet ud med et som sognepræst. I den periode, hvor der var lærd skole i Korsør, var det nemlig hverken en særlig vellønnet eller anset stilling af være latinskolerektor endsige hører.

 

BØRGE RIIS LARSEN, 2016.

 

Litteratur
Hundrup, F.E. (1871): Lærerstanden ved de nedlagte Latinskoler i Korsør, Nestved, Nykjøbing i Odsherred, Præstø, Skjelskør, Slangerup, Storeheddinge og Stege.
Jørgensen, C.E. og V.G. Konradsen: Series Rectorum, 2. udg. 1990.
La Cour, L.F. (1926): Korsør. Bidrag til Egnens, Byens og Havnens Historie.
Riis Larsen, B. (1997): Lidt om latinskolerne i Skælskør og Korsør. I: Nyt fra Slagelse Gymnasium og HF-kursus. Sept. s. 6f.